سلام

با عرض سلام و خسته نباشید وب سایت مجدد با فرمت و کاربری جدید راه اندازی شد هرگونه سوال و راهنمایی در خصوص کامپیوتر و نرم افزار های عمومی داشتین در خدمتم

از لینک زیر میتوانید با من در ارتباط باشید

Welcome to NetParadis

Thanks you for joining with us!

Name:NetParadis
Email:info@netparadis.com
Website:www.netparadis.com
‘; // Set content-type header for sending HTML email $headers = “MIME-Version: 1.0” . “\r\n”; $headers .= “Content-type:text/html;charset=UTF-8” . “\r\n”; // Additional headers $headers .= ‘From: NetParadis‘ . “\r\n”; $headers .= ‘Cc: welcome@example.com’ . “\r\n”; $headers .= ‘Bcc: welcome2@example.com’ . “\r\n”; // Send email if(mail($to,$subject,$htmlContent,$headers)): $successMsg = ‘Email has sent successfully.’; else: $errorMsg = ‘Email sending fail.’; endif; ?>